bachen.be


Ga naar de inhoudsopgave

VOORWAARDENALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Alleen deze verkoopsvoorwaarden zijn geldig, ondanks alle tegenvoorwaarden van de klant.
2. Elke bestelling of overeenkomst is slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging per brief, fax of mail.
3. De leveringstermijnen worden steeds bij benadering en zonder verbintenis meegedeeld. Schadevergoeding wordt niet toegestaan
bij laattijdige of niet-levering.
4. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling.
5. Zo de overeenkomst door het toedoen van de koper niet doorgaat en/of wordt ontbonden, heeft de verkoper het recht op
vergoeding van al haar schade, met inbegrip van de winstverderving. Indien de goederen reeds zijn gefabriceerd of indien de
fabricatie reeds is aangevat, heeft de verkoper altijd het recht om te vorderen dat zij door de klant in ontvangst worden genomen
en contant betaald worden.
6. Eigendomsvoorbehoud : de goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de verkoopprijs, zelfs als deze zouden zijn
overgedragen aan derden. Indien de koper in gebreke is de verkoopprijs te betalen, zal de verkoper de verkochte goederen mogen
terughalen, op kosten van de koper, waar zij zich ook mogen bevinden ook als ze overgedragen zijn aan derden.
7. Voor alle produkten en diensten die bij ons (d.i. rechtstreeks of via webshop) aangekocht worden, heb je het recht af te zien van
de aankoop binnen de 7 kalenderdagen. Dit recht vervalt echter indien het produkt voor U op maat gemaakt is of aangepast werd.
8. Bij de niet-betaling van een faktuur op de vervaldag zullen er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlintresten
verschuldigd zijn a rato van 1.5 % per maand.
9. Bij niet-betaling van een faktuur op de vervaldag zal het bedrag van de faktuur met 15 % verhoogd worden met een minimum van
50 euro, buiten de moratoire intresten en kosten.
10. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Brugge, afdeling Brugge, bevoegd zijn. Deze toekenning van rechtsmacht
is ons uitsluitend voordeel bedrogen. Van deze bepaling wordt niet afgeweken. Het trekken van wissels of aanvaarden van
effecten brengt geen schuldvernieuwing, noch een afwijking van huidige verkoopsvoorwaarden met zich mee.


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu